De gemeente ziet toe op een veilige inrichting van de openbare ruimte. Inwoners dragen zelf bij door een veilige omgeving te creëren. Veiligheid en leefbaarheid zijn gebaat bij een consequent en krachtig optreden tegen criminaliteit en overtredingen. Politie en toezichthouders werken daarbij samen met bijvoorbeeld hulpverleners, horeca en woningbouwverenigingen, maken heldere afspraken en handhaven deze. De gemeente heeft hierin de regie.

Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet in op het voorkomen van onveiligheid. Om criminaliteit te voorkomen moeten oorzaken aangepakt worden. Preventie van criminaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en alle inwoners en ondernemers, in samenspraak met politie en justitie. Bij de preventie van strafbaar gedrag van jongeren worden ouders, de scholen, verenigingen en Welzijn de partners.

GroenLinks is voor het inzetten van wijkteams om zo de wijken leefbaar te houden en eventuele problemen vroegtijdig te kunnen signaleren. Voor elke wijk is een wijkveiligheidsplan. De gemeente signaleert samen met bewoners, politie, instellingen en bedrijven onveilige punten en zoekt naar oplossingen. Preventie gaat altijd voor. Maar wie over de schreef gaat, komt daar niet mee weg. Bij overtreding van regels en afspraken wordt gehandhaafd en waar nodig gestraft.