'We hebben wel verloren, maar we zijn het niet'

De bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren om de begroting rond te krijgen, zijn een worsteling voor GroenLinks. We hebben wel verloren, maar we zijn het niet, zegt fractievoorzitter Nieke Jansen met een tekst van Claudia de Breij.

Ik heb hier vaak gestaan met stevige kritiek op een begroting, omdat goed geld ging naar zaken waar GroenLinks het niet aan wilde besteden. Vandaag sta ik hier met gemengde gevoelens.

Leven op te grote voet
We gingen de zomer in met de zoektocht naar lagere uitgaven en hogere inkomsten. Dat was nodig vanwege een gigatekort dat volgens onderzoeker BMC ontstond door jarenlang leven op te grote voet, te weinig oog voor de resultaten van alle plannen en werkzaamheden en te weinig geld vanuit Den Haag voor het Sociaal domein

Oplossingen voor het tekort zijn gevonden, en die gaan niet zonder pijnlijke keuzes. Als nieuwe coalitiepartij hadden we graag andere tijden gehad. Veel liever gingen we op volle energie door; socialer, duurzamer, inclusiever, groener. Maar dít is de tijd waarin we onze verantwoordelijkheid hebben. Daar staan we voor.

“We hebben wel verloren, maar we zijn het niet.” – zegt Claudia de Breij.
Ik zeg het haar na: We hebben wel verloren, maar we zíjn het niet.

Miljoenen armer dan lang gedacht. Maar ook: een begroting op orde, met oog voor meer dan plussen en minnen.

Moed gehad
Dit college heeft de moed gehad om te komen met een rigoureuze aanpak. Meer nog dan wij als raad kregen zij lastige vragen en boze bezwaren.

Mijn complimenten aan dit college voor de manier waarop het dit proces heeft georganiseerd en voor de uitkomsten daarvan: een solide begroting en een meerjarenperspectief dat vertrouwen geeft.
Waardering ook voor ambtenaren, inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen vanwege hun bijdrage.
Er is mijn beleving niet eerder door zoveel mensen meegedacht over een begroting. Gelukkig deden de meesten dat met een insteek die loskwam van ‘als ik maar niet inlever...’
En inleveren gebeurt. En dat wordt voelbaar, dat zijn we ons zeer bewust.

We hebben de voorstellen en de begroting gespeld, soms met grote instemming, soms met een frons.

Hier zijn we blij mee
Drie noem ik er waar we blij mee zijn.

Een groot deel van het tekort wordt opgelost met bezuinigingsopdrachten in het gemeentehuis. We zijn blij met de keuze om de opgave voor het sociaal domein te beperken tot een evengoed forse 4 miljoen en tot de manier van werken. Daarmee blijven we staan voor goede zorg en begeleiding en voor armoedebeleid dat mensen vooruit helpt.

Ook blij zijn we met de keuze om door te gaan met wat nodig is voor een schone omgeving en voor een klimaat dat toekomst geeft aan de generaties na ons: het energiefonds en het asbestfonds blijven.

En de derde: de inzet op meer groen en biodiversiteit gaat door. De herplant-afspraak voor bomen blijft. Er komen drie ‘Tiny Forests’ in wijken. Meer biodiversiteit wordt na een jaar van voorbereiden gestaag meer zichtbaar.

Hier zijn we minder blij mee
Er zijn ook zaken waar we minder blij mee zijn.

BMC noemde erg snel cultuur als grote kostenpost. Dat doet geen recht aan de grote waarde van onze verenigingen, culturele instellingen en creatieve ondernemers.
Geld vrijmaken voor cultuur is investeren: in mensen die zingen, dansen en lezen én in ons samenleven.
Cultuur verrast en leert ons om over de grenzen te kijken van onze eigen gewoonten en ons eigen gelijk. In een samenleving die zienderogen polariseert, helpt cultuur ons om verhalen te delen en verschillen te waarderen.

Niet zomaar
Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om de voorgestelde bezuiniging op de gesubsidieerde instellingen niet zomaar door te voeren. Met de instellingen zal zij komen tot een plan dat haalbaar, aanvaardbaar en – mijn woorden – ook wijs is.
We zijn mee-indiener van de motie die de bezuiniging op de amateurkunst terugdraait. Niet alleen cultureel, ook sociaal zijn deze verenigingen betekenisvol. Daarom willen we wél herverdelen, maar niet bezuinigen.

Met inbreng van veel mensen is er een plan gemaakt voor Schans(Bolwerk)-Buitenwacht. Alleen de waterhuishouding wordt nu aangepakt. Het kan niet anders, maar het is pijnlijk.
Wat ons betreft wordt zo snel mogelijk een slag gemaakt in de groene herinrichting van het gebied. Goed voor de buurt, goed voor de eerste indruk die Kampen maakt vanaf het station.

Brunneper Bongerd en Groene Hart
Op twee plekken – de Brunneper Bongerd en het Groene Hart - stagneert de gebiedsontwikkeling als we deze begroting aannemen. Op beide plekken is dat een verlies in sociaal en groen opzicht.

De Brunneper Bongerd verdient voortgang na alles wat er in de wijk door bewoners al gerealiseerd is.
Het Groene Hart oogt al jaren als een bouwplaats, terwijl het plan allang klaarligt.
Het is hoog tijd dat beide gebieden een kloppend hart worden: ontspannen, groen, veilig en levendig. Voor beide gebieden komen wij met een amendement die de plannen in 2020 laten doorgaan.

Extra inkomsten
Er kwam veel reactie op het voorstel voor extra inkomsten in deze begroting. Dat verdient ook een oordeel van GroenLinks. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente kleur op de wangen heeft.
Dat we een stad zijn met grote culturele kracht en prachtige monumenten.
Dat ieder mens hier gewoon meetelt – zonder gedoe over acceptatie en tolerantie.
Dat hier passende zorg en begeleiding is, voor jong en oud, voor even of voor altijd.
Dat er groen is en dat dat met oog voor biodiversiteit onderhouden wordt.
Dat onze straten veilig zijn en de lucht gezond.
Dat kinderen vrijuit kunnen spelen en sporten en goed onderwijs vinden.

Kleur op de wangen
Wij willen die kleur op de wangen brengen en houden.

Daarom vinden we dat Den Haag voldoende moet gaan betalen voor het sociaal domein. Hier moet het werk op orde zijn, zeker. Maar de druk op Den Haag moet onverminderd hoog blijven.

Van ons mag de OZB woningen enigszins omhoog. Zo dragen we samen bij aan onze gemeente, naar rato van het bezit: wie duur woont, betaalt meer.
De OZB voor niet-woningen stijgt forser. Los van de afweging hierboven weegt voor ons daarin mee dat deze OZB in Kampen al lang heel laag is – en relatief laag blijft.

Parkeren duurder
Parkeren in de binnenstad wordt duurder. Dat is akkoord. Houders van een invalidenkaart mogen al overal parkeren. Wie gratis wil parkeren, kan naar de randen van de binnenstad, of op de fiets.
Net als GBK vinden wij het nadeel van de duurdere parkeervergunning voor de bewoners van de binnenstad  onevenredig groot. De binnenstad is levendiger en veiliger als er gewoond wordt. Hoge kosten maken dat minder aantrekkelijk.
Met een amendement verlagen we deze extra kosten van 50 naar 10 euro.

Voorzitter, ik rond af. Het diepste punt is aangetikt dit jaar, zo lijkt het.
“We hebben wel verloren, maar we zíjn het niet.”

GroenLinks heeft vertrouwen in deze begroting en de ingeslagen route.

En minstens zo belangrijk: we hebben er vertrouwen in dat inwoners van onze gemeente samen de schouders blijven zetten onder een hechte samenleving.

Een samenleving waar niet de schreeuwers het laatste woord krijgen, maar de mensen die er samen iets moois van willen maken.