Restauratie van de villa aan de Bovenhavenstraat is wel degelijk mogelijk. En dat tegen lagere kosten dan door het college van B&W wordt gedacht. Dat stelt GroenLinks Kampen na raadpleging van deskundigen op het gebied van herbestemming van historisch belangrijke panden. GroenLinks Kampen wil dat het pand voor de gemeente Kampen behouden blijft, snel wordt gerestaureerd en een passende bestemming krijgt. Raadslid Niels Jeurink: “Er moet gezocht worden naar een projectontwikkelaar die de wil en de kunde heeft om te restaureren. Het heeft nu wel lang genoeg geduurd.”

Maandag 26 juni bespreekt de commissie ruimtelijke ontwikkeling een informatienota over de sterk vervallen villa aan de Bovenhavenstraat 14. Het college geeft vier mogelijkheden aan voor de toekomst van de villa en spreekt een voorkeur uit voor sloop gevolgd door ‘historiserend terugbouwen’. GroenLinks wil dat de villa wordt gerestaureerd in overeenstemming met alle adviezen van deskundigen.

Een korte terugblik

In december 2016 besloot de gemeenteraad in Kampen géén onomkeerbare stappen te zetten in de Bovenhavenstraat vóórdat de gemeenteraad hierover een besluit had genomen. Daarmee bevestigde de raad een besluit uit 2011 waarin onder meer werd afgesproken dat de villa gerestaureerd moest worden bij de eventuele verkoop door de gemeente. De gemeenteraad besloot daar niet zo maar toe: er liggen diverse rapporten van deskundigen die sinds 2007 allemaal restauratie van het bijzondere complex adviseren. De al aangevraagde sloopvergunning voor de villa werd weer ingetrokken.

In 2013 is onderzoek gedaan door Het Oversticht, een organisatie die zich hard maakt voor het behoud van erfgoed in Overijssel. Zij constateerde in de ‘transformatievisie’ dat alle drie onderzochte gebouwen (villa, glashandel én directeurswoning) een hoge cultuurhistorische waarde hebben, dat behoud wenselijk is en dat geen wijzigingen in casco, constructie en gevel aangebracht mogen worden.

De ‘kwartiermaker’ van de gemeente Kampen concludeerde samen met projectontwikkelaar Mateboer dat er voor 1 juli 2014 een plan moest liggen. “Als dan geen financieel haalbaar plan ligt voor renovatie en herbestemming , moet een nieuwe afweging plaatsvinden”, schreef de kwartiermaker. Niels Jeurink: “En nu zijn we dus opnieuw drie jaar verder en is er nagenoeg niets gedaan. De gemeenteraad wordt nu onder druk gezet via een informatienota, die veel te laat bekend is gemaakt en waar geen fatsoenlijk voorstel voor de gemeenteraad bij zit.”

Risico’s van sloop

Door voor sloop te kiezen riskeert de gemeente dat de subsidie alsnog door de provincie wordt teruggevorderd. Ook riskeert de gemeente een onderzoek naar ontoelaatbare staatssteun, nu zij opnieuw voorstelt een partij schadeloos te stellen voor schade die niet is geleden en meerkosten vergoedt die niets te maken hebben met restauratie. En tot slot beschadigt de gemeente het vertrouwen van omwonenden. Hun voorkeur is al duidelijk sinds 2011: snel opknappen, dit jarenlang verwaarloosde gebied. Dát was het resultaat van het gebiedsproces dat GroenLinks samen met de bewoners en belangenorganisaties in 2011 organiseerde.

Kan de villa behouden blijven?

GroenLinks heeft hierover gesproken met deskundigen op het gebied van restauratie van erfgoed. Jeurink: “We willen dat er nu met de nog beschikbare subsidie van € 160.000 een start gemaakt wordt met restauratie, gericht op het stoppen van verder verval en het wind- en waterdicht maken. Door die openbaar aan te besteden werkzaamheden, vooral aan de buitenzijde van het pand, wordt het voor het oog direct al beter.

Het restauratieplan, dat recent nog door bureau Delfgou is doorgerekend, biedt voldoende perspectief op verkoop. Op deze wijze blijft het pand behouden en wordt de subsidie gebruikt waarvoor zij is bedoeld. De provincie Overijssel heeft al aan GroenLinks laten weten dat een verzoek daartoe bespreekbaar is, als daar tenminste goede argumenten voor zijn. De subsidie-deadline van 1 juli is kennelijk niet zo hard is als door het college is aangegeven.

Daarna kan het pand in de openbare verkoop komen onder voorwaarde van (afronding van de) restauratie. De villa kan dan een nieuwe bestemming krijgen. Je zorgt daarmee voor een extra impuls om nu snel een start te maken met de ontwikkeling van het hele Bovenhavengebied.”