GroenLinks is nog niet tevreden over de antwoorden die ze krijgt van burgemeester en wethouders op een serie vragen over de villa aan de Bovenhavenstraat. Die gaan vooral over verontreiniging van de grond en de monumentale status van het met sloop bedreigde pand.

Op 30 oktober 2019 ontving de fractie van GroenLinks de antwoorden van het college op de vragen over de kwestie Bovenhavenstraat die in augustus 2019 waren gesteld. Uit de uitgebreide beantwoording blijkt dat deze met zorg tot stand is gekomen. Daarvoor onze dank!

Na zorgvuldige bestudering van de antwoorden zijn bij GroenLinks nog enkele vervolgvragen gerezen, namelijk over de verontreiniging en over de monumentale status. Het betreft de volgende vragen:

 • verontreiniging van de grond. Uit de beantwoording blijkt dat sprake is van ernstige bodemverontreiniging waar vervolgonderzoek wordt geadviseerd en sanering noodzakelijk wordt geacht. Een saneringsplan is ter instemming aan de provincie Overijssel voorgelegd. Hierover hebben wij de volgende vervolgvragen:

  >>> BOVENHAVENSTRAAT 14

  • heeft de provincie Overijssel inmiddels ingestemd met het saneringsplan? Zo ja, welke aandachtspunten noemt de provincie hierbij?
  • graag ontvangen wij het saneringsplan. Op welke wijze wordt het terrein gesaneerd en welke consequenties heeft dit voor de omwonenden? Hoe worden zij hierover geïnformeerd?
  • met Mateboer is de afspraak gemaakt dat de gemeente én de kosten van een schone grondverklaring betaalt én de kosten van sanering tot een maximum van 50.000 euro. We veronderstellen dat de totale kosten van de bodemsanering hoger zullen zijn. Wie betaalt de resterende kosten van de bodemsanering? Door welke partij wordt de bodemsanering uitgevoerd?

   >>> OVERIGE GRONDEN IN BOVENHAVENSTRAATGEBIED

  • is onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit onder de overige panden én de braak liggende gronden in het Bovenhavenstraatgebied die eigendom zijn van de gemeente? Zo ja, dan zouden wij hiervan graag de voornaamste bevindingen willen weten. Is in deze 'overige gronden' ook sprake van ernstige bodemverontreiniging? En als dat het geval is, wat is de stand van zaken met betrekking tot (eventuele) bodemsanering? Welke kosten zijn hieraan naar verwachting verbonden en wie betaalt die kosten?
  • zijn met Mateboer ook afspraken gemaakt over de eventuele sanering van de grond onder het pand (de directeurswoning) dat eigendom is van het bedrijf? Zo ja welke?
  • welke kosten zijn gemoeid met de asbestsanering van het pand aan Bovenhavenstraat 8-10 (de voormalige glashandel)?
    
 • monumentale status Bovenhavenstraatgebied.
  • Zover ons bekend heeft de Monumentenraad (opnieuw) positief geadviseerd op het verzoek van het college om te adviseren over een monumentale status van de villa. Wanneer heeft de Monumentenraad hierover advies uitgebracht?
  • Heeft het college al een besluit genomen over de vraag of aan het complex een monumentale status moet worden toegekend? Zo nee, wanneer is dit besluit gepland?