Iedereen wil het leven naar eigen inzicht inrichten, dromen waar kunnen maken en gelukkig zijn. GroenLinks staat voor een gemeente die daarvoor de voorwaarden schept, mensen stimuleert en vertrouwt en waar nodig een handje helpt. 

Goede start

De sleutel daarvoor: bestaansonzekerheid aanpakken. Wij willen kansen eerlijker delen dan nu het geval is, zodat elk kind een goede start kan maken en ieder mens kans heeft op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. 

De begroting komt op een moment dat er heel veel onzekerheden zijn die de begroting niet noemt. Onzekerheden waar deze begroting niet zo veel aan kan veranderen, terwijl ze wel de inwoners en de bedrijven in onze gemeente raken. 

Onzeker

De bestaansonzekerheid wordt op dit moment alleen maar groter voor een groeiende groep mensen. Niet door het beleid van de gemeente, maar door de onzekerheid in de wereld en in ons land. De rij groeit: energiecrisis, stikstofcrisis, oorlogen in en buiten Europa, schaarste, vluchtelingenstromen, de klimaatcrisis.  De toekomst is om allerlei redenen onzeker en dat maakt mensen en organisaties kwetsbaar. 

Kan ik de rekeningen nog wel betalen? Hoe kom ik deze maand rond? Waar vind ik een betaalbare woning? Mag ik hier zijn wie ik ben? Krijg ik nog wel de zorg die ik nodig heb? Hoe houd ik m’n bedrijf in de benen? Zo maar een paar vragen die nu dringender klinken. Vragen die niet zomaar een antwoord krijgen vanuit de ambities van deze begroting.

Ongewoon

Voor veel inwoners en ondernemers zijn het moeilijke tijden en we moeten nog maar zien of de oplossingen van het rijk op korte termijn toereikend zijn. Wat ons betreft moet er specifiek op dat punt ruimte blijven in de begroting om komend jaar te kunnen bijspringen waar nood is, bijvoorbeeld vanwege energiearmoede. Net zoals we  deden met de energietoeslag voor studenten of de regelingen voor ondernemers in het afgelopen jaar. Soms moeten we inwoners en ondernemers helpen met ongewone maatregelen, omdat de situatie daar om vraagt. 

Er is bestaansonzekerheid en dat gaat om meer dan alleen inkomen. Bestaansonzekerheid gaat ook over sociale relaties, gezondheidsverschillen en wonen. Er ligt een stevige opgave om die bestaansonzekerheid aan te pakken. Deze begroting pakt gelukkig al een deel op. 

Ik noem 4 dingen:

1. De kindregelingen gaan van 110% naar 130% van de bijstandsnorm, zodat veel meer kinderen financiële steun krijgen. En kinderen mogen straks kiezen voor sport of cultuur of voor allebei.  Dat is een mooie stap vooruit. Voor kinderen is het heel belangrijk dat ze een goede en eerlijke start maken en zich voluit kunnen ontwikkelen, op school en daarbuiten. Armoede mag dat niet belemmeren. 

2. We gaan door met het versterken van de sociale basis. Daarmee investeren we in het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Niet door vanuit de gemeente van alles op touw te zetten, maar door gebruik te maken van alle positieve kracht en energie die er is in onze gemeente.

3. In 2023 krijgt de aanpak van armoede een vervolg in het beleidsplan bestaanszekerheid. Dat plan moet bijdragen aan structurele bestaanszekerheid:, meer zelfstandigheid en meer regie op het eigen leven. Eigen regie is bijvoorbeeld: minder afhankelijkheid van allerlei regelingen. 

Mooi is dat het plan verder gaat dan alleen inkomen, en ook gaat over vrijheid en ruimte  voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid, geboortegrond, geslacht, relaties of huidskleur en ongeacht culturele, levensbeschouwelijk en andere keuzes.

In dit kader: wij zijn blij met de toezegging van de wethouder vorige week, dat hij menstruatie-armoede in onze gemeente gaat aan pakken. 

4. En de vierde: om de woningnood aan te pakken, bouwen we de komend jaren 400 woningen per jaar.

Woningen 

Wat betreft de woningnood hebben we wel aandachtspunt. Er is een tekort aan woningen in de gemeente Kampen. Goed dus dat we de komende jaren die woningen bouwen. 

GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op een passende woning. Daarvoor zijn meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen nodig. We moeten genoeg bouwen voor de echte vraag, dus specifiek ook voor ouderen, voor mensen die alleen of met twee wonen en voor ‘anders wonen’.

Wij vragen ons af of de geplande 400 woningen voldoende zijn gekoppeld aan de werkelijke behoefte. Wij vinden het belangrijk dat dat goed in beeld is. Mijn vraag: wil het college toezeggen dat we jaarlijks een overzicht krijgen van het aantal woningen dat gebouwd is en van de doelgroepen voor wie die woningen geschikt zijn? 

Goed groeien 

Goed groeien is een van de ambities van de coalitie en we zien dat terug in deze eerste, nog bescheiden begroting van het nieuwe college.

Goed groeien gaat hand in hand met gedurfde duurzaamheid. Voor het toekomstbestendig maken van ons leef- en werkklimaat moeten we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen die op ons af komen. Het groener maken en houden van onze omgeving is belangrijker dan ooit. Groen verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. 

Goed groeien betekent voor GroenLinks: niet zomaar uitbreiden maar juist kijken naar een tweede kans voor bestaande locaties. Groener, gezonder, toekomstbestendiger; dat stuurt wat ons betreft de groei-ambitie. 

Investeren 

Onze nieuwe economie bouwen we daarom op die mensen en bedrijven, die eerlijk en duurzaam werken.. Zo’n economie kan niet zonder een sterke en betrouwbare lokale overheid. Een lokale overheid die investeert, de grenzen van de planeet erkent en kiest voor een eerlijke verdeling van kennis, macht, inkomen en onze natuurlijke hulpbronnen. Ook dat is werken aan bestaanszekerheid.

Dit college kiest daar ook voor, lezen we in de begroting. We zijn zuinig op het groen en ons mooie buitengebied. De inzet voor nieuwe industrie is daarom gericht op het revitaliseren, inbreiden en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen. Voor bedrijven die zich nieuw willen vestigen in onze gemeente gaan we kijken we in hoeverre ze bijdragen aan een duurzame en toekomstgerichte economie. Niet elk bedrijf is dan nog welkom! Wat betreft de bestaande havens: die vormen we om, naar een circulaire toekomst.

Vertrouwen 

GroenLinks is heel blij dat we straks via een ontwikkelfonds inwoners en ondernemers helpen om versneld te verduurzamen. Dat is goed voor het klimaat en de energierekening. En dat helpt voor meer bestaanszekerheid en meer vertrouwen in een gezonde toekomst die nu onder druk staat door klimaatverandering,  prijsontwikkeling en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Op wat voor een manier dat gaat gebeuren is nog heel onduidelijk. Wij denken dat Groene Leges snel kunnen werken. Sommige gemeenten werken al met groene leges. Je betaalt daar geen of minder leges als je een vergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een duurzame woning of het plaatsen van zonnepanelen. Het is een bewezen effectief middel om verduurzaming te stimuleren en te versnellen. We dienen daarover een motie ‘’Groene leges in’’. 

Menselijk 

Bestaansonzekerheid kleurt op dit moment onze samenleving. Onzeker over je inkomen, over waar je kunt gaan wonen, over hoe je op een goede manier oud kunt worden, over de toekomst van jezelf, van de aarde, van de wereld.

GroenLinks staat voor een gemeente die grond onder de voeten geeft: 

die stimuleert en vertrouwt, 

die helpt waar dat nodig is en

in alles zich afvraagt of dat wat wij doen bijdraagt aan een  menselijke, duurzame en eerlijke toekomst.